Πλήρες Όνομα:
Monde (Le)
Άλλες επίσημες εκδοχές ονόματος:
Ανεπίσημες εκδοχές ονόματος:
Υπερκείμενος θεσμός:
Συνεργαζόμενα πρόσωπα:
Συνεργαζόμενοι θεσμοί:
Είδος οργανισμού:
Περιοδικό
Δραστηριότητες
-
Είδος διαμεσολάβησης
-
Στελέχωση
-
Συνοπτική περιγραφή
-
Αποτίμηση
-
Έναρξη:
Λήξη:
Περίοδοι λειτουργίας:
Βιβλιογραφία
-